ویدیو تمرین در لحظه بودن در یوگا

این حرکات شامل استنشاق صحیح نیز است. این امر منجر به تصفیۀ خون و تقویت اعصاب و مراکز مغز و تسکین بسیاری از بیماری‌های ریه و قفسۀ سینه می‌شود. این حالت در برقراری با آفتاب و در طبیعت انجام می‌شود تا شما انرژی زمین و خورشید را دریافت کنید و با تمام اجزای بدن خود ارتباط برقرار کنید تا در نتیجه در لحظه باشید و تمام استرس‌ها و تنش‌های موجود از شما دور شود.

پیام خود را اینجا بنویسید

سرویس های دیگر

آموزش مقدماتی یوگا 1
شامل 15 ویدیو
آموزش مقدماتی یوگا 2
شامل 12 ویدیو
آموزش مقدماتی یوگا 3
شامل 18 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 1
شامل 9 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 2
شامل 8 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 3
شامل 11 ویدیو
آموزش حرکات مقدماتی یوگا با ران استوارت
شامل 7 ویدیو
آموزش سطح متوسط حرکات یوگا با ران استوارت 1
شامل 8 ویدیو
آموزش سطح متوسط حرکات یوگا با ران استوارت 2
شامل 7 ویدیو