ویدیو دریافت انرژی از طریق حرکات یوگا

در یوگا ده حرکت بسیار ساده وجود دارد، از قبیل: گارلند، خم شدن به جلو ایستاده، چوب و غیره. این حرکات ساده به سرعت می‌توانند سیسم بدن شما را تنظیم کنند و مشکلات مزمنی که ممکن است در معرض آن باشید را از بین خواهند برد. کافی است تا چند دقیقه از روز خود را به انجام آن‌ها اختصاص دهید.

پیام خود را اینجا بنویسید

سرویس های دیگر

آموزش مقدماتی یوگا 1
شامل 15 ویدیو
آموزش مقدماتی یوگا 2
شامل 12 ویدیو
آموزش مقدماتی یوگا 3
شامل 18 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 1
شامل 9 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 2
شامل 8 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 3
شامل 11 ویدیو
آموزش حرکات مقدماتی یوگا با ران استوارت
شامل 7 ویدیو
آموزش سطح متوسط حرکات یوگا با ران استوارت 1
شامل 8 ویدیو
آموزش سطح متوسط حرکات یوگا با ران استوارت 2
شامل 7 ویدیو